آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید + تعویض صافی بنزین پراید

0

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید + تعویض صافی بنزین پراید

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید

هر ۱۰۰۰۰ هزار کیلومتر صافی بنزبن وهر ۵۰۰۰ هزار کیلومتر فیلتر هوا تعویض می شود اگر این ارقام کمتر هم باشد بهتر هست

ابزار مورد نیاز برای کار

۱-A-فیلتر هوا نو /صافی بنزین نوB-پیچ گوشتی ۴سوواگر نبود یک بکس ۱۰ با گردون ورابط C- دوسو وانبردستD-آچار یکسر ۱۰و۱۳

۲-برای تعویض فیلتر هوا اول با پیچ گوشتی ۴سو پیچ های دور قاب فیلتر را باز می کنید وبا دو سو بست شلنگ بسته شده روی قاب را باز می کنید بعد کلن قاب را بر میدارید واگر باد در اختیار داشتید به محفظه فیلتر باد بگیرید وبعد به ارامی فیلتر نو را جا بزنیدو ببندید

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید

 

۳-برای تعویض صافی بنزین اول سعی کنید بست های باتری را آزاد کنید چون خطر آتش سوزی وجود دارد

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید

۴-قوطی کنیستر را از جایش بیرون بکشید زیر این قوطی صافی بنزین می باشد

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید

۵-بعد پیچ های صافی بنزین را با اچار ۱۰ باز کنید

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید

۶-بعد بست های فنری شلنگ بالایی بنزین را آزاد کنید

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید

۷-بست های زیری صافی را با انبر دست آزاد کنید با احتیاط ودقت لازم عجله نکنید

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید

۸-بعد صافی بنزین نو را عکس مراحل جا بزنید سرو ته صافی دقت شود جهت فلش به سمت بالا می باشد

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای پراید

۹-صافی بنزین پرایدهای مدل بالا زیر شاسی نزدیک به باک سمت راست می باشد مثل پژو برای تعویض فقط به یک پیچ گوشتی نیاز دارید ویک جک وخرک وزیر انداز

۱۰- برای تعویض زیر خودرو جک زده وخرک کنید اگر چال هم بود خیلی بهتر خار یک طرف شلنگ بنزین رابا پیچ گوشتی به سمت داخل وخار طرف دیگر را با انگشت به سمت داخل هم زمان فشار دهید وشلنگ را به عقب بکشید فقط دقت کنید که به کدام حالت بیرون کشیده اید روی بعضی صافی بنزین ها نوشته OPEN می باشد که به سمت شلنگ رفت به موتور میباشد برای جا زدن عکس مراحل را انجام دهید فقط سوکت بنزین را خوب جا بزنید موقع جا رفتن یک صدا کوچک دار

۱۱-در پایان به یک نفر بگویید خودرو را روشن کرده وگاز دهد شما چک کنید ببینید نشتی نداشته باشد بعد به راهتان ادامه بدهید.

گردآوری و بازنشر: مجله خودرو

مطالب مرتبط:

آموزش تصویری تعویض فیلتر هوای تندر 90

علت صدای پمپ بنزین خودرو پراید ،206 ،تندر 90 و پژو 405

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Notice: Undefined index: disable_clientside_script in /home/khatoono/domains/magcars.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-image-alt-tags/classes/class-sit-scripts.php on line 26