لیست تمام کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

0

لیست تمام کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

کدهای خطای موتور و گیربکس-کدهای خطای ایی سی یو

کدهای خطای موتور و گیربکس

P0506 P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected بیکار هوا سیستم کنترل دور در دقیقه کمتر از حد انتظار
P0507 P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected بیکار هوا سیستم کنترل دور در دقیقه بالاتر از حد انتظار
P0508 P0508 Idle Air Control System Circuit Low بیکار هوا سیستم کنترل مدار پایین
P0509 P0509 Idle Air Control System Circuit High بیکار هوا سیستم کنترل مدار بالا
P0510 P0510 Closed Throttle Position Switch بسته سوئیچ و موقعیت دریچه گاز
P0511 P0511 Idle Air Control Circuit بیکار هوا مدار کنترل
P0512 P0512 Starter Request Circuit نویسنده درخواست مدار
P0513 P0513 Incorrect Immobilizer Key اشتباه اندازد کلیدی
P0514 P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance باتری سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P0515 P0515 Battery Temperature Sensor Circuit باتری مدار سنسور دما
P0516 P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low باتری مدار سنسور دما کم
P0517 P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High باتری مدار سنسور دما بالا
P0518 P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent بیکار هوا مدار کنترل متناوب
P0519 P0519 Idle Air Control System Performance بیکار هوا کنترل کارایی سیستم
P0520 P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit سنسور فشار روغن موتور / مدار سوئیچ
P0521 P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance سنسور فشار روغن موتور / محدوده تعویض / عملکرد
P0522 P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage سنسور فشار روغن موتور / تغییر ولتاژ پایین
P0523 P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage سنسور فشار روغن موتور / تغییر ولتاژ بالا
P0524 P0524 Engine Oil Pressure Too Low فشار روغن موتور بسیار کم
P0525 P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance کروز کنترل سرو کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0526 P0526 Fan Speed Sensor Circuit مدار سنسور سرعت فن
P0527 P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance سنسور سرعت فن برد مدار / عملکرد
P0528 P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal مدار سنسور سرعت فن سیگنال
P0529 P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent مدار سنسور سرعت فن متناوب
P0530 P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor “A” Circuit / فشار مبرد ج سنسور “” مدار
P0531 P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor “A” Circuit Range/Performance / فشار مبرد ج سنسور “” برد مدار / عملکرد
P0532 P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor “A” Circuit Low / فشار مبرد ج سنسور “” مدار پایین
P0533 P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor “A” Circuit High / فشار مبرد ج سنسور “” مدار بالا
P0534 P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss تهویه مطبوع سردخانه از دست دادن شارژ
P0535 P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit / ج اواپراتور مدار سنسور دما
P0536 P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance / ج اواپراتور سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P0537 P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low / ج اواپراتور درجه حرارت مدار سنسور کم
P0538 P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High / ج اواپراتور مدار سنسور دما بالا
P0539 P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent / ج اواپراتور سنسور دما مدار متناوب
P0540 P0540 Intake Air Heater “A” Circuit مصرف بخاری هوا “” مدار
P0541 P0541 Intake Air Heater “A” Circuit Low مصرف بخاری هوا “” مدار پایین
P0542 P0542 Intake Air Heater “A” Circuit High مصرف بخاری هوا “” مدار بالا
P0543 P0543 Intake Air Heater “A” Circuit Open مصرف بخاری هوا “” مدار باز
P0544 P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما
P0545 P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم
P0546 P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا
P0547 P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما
P0548 P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم
P0549 P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا
P0550 P0550 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit قدرت فرمان سنسور فشار / مدار سوئیچ
P0551 P0551 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance قدرت فرمان سنسور فشار / سوئیچ برد مدار / عملکرد
P0552 P0552 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input قدرت فرمان سنسور فشار / تغییر ورودی مدار پایین
P0553 P0553 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit High Input قدرت فرمان سنسور فشار / تغییر ورودی مدار بالا
P0554 P0554 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Intermittent قدرت فرمان سنسور فشار / مدار تغییر متناوب
P0555 P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit بوستر ترمز فشار مدار سنسور
P0556 P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance ترمز تقویت کننده سنسور فشار برد مدار / عملکرد
P0557 P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input ترمز فشار ورودی مدار تقویت کننده سنسور کم
P0558 P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input ترمز فشار ورودی مدار تقویت کننده سنسور بالا
P0559 P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent بوستر ترمز فشار مدار سنسور متناوب
P0560 P0560 System Voltage سیستم ولتاژ
P0561 P0561 System Voltage Unstable سیستم ولتاژ ناپایدار
P0562 P0562 System Voltage Low سیستم های ولتاژ پایین
P0563 P0563 System Voltage High سیستم ولتاژ بالا
P0564 P0564 Cruise Control Multi-Function Input “A” Circuit کروز کنترل چند تابع ورودی “” مدار
P0565 P0565 Cruise Control On Signal کروز کنترل در سیگنال
P0566 P0566 Cruise Control Off Signal کروز کنترل خاموش سیگنال
P0567 P0567 Cruise Control Resume Signal کروز کنترل رزومه سیگنال
P0568 P0568 Cruise Control Set Signal کروز کنترل تنظیم سیگنال
P0569 P0569 Cruise Control Coast Signal کروز کنترل سیگنال ساحل
P0570 P0570 Cruise Control Accelerate Signal کروز کنترل سرعت بخشیدن به سیگنال
P0571 P0571 Brake Switch “A” Circuit ترمز تغییر “” مدار
P0572 P0572 Brake Switch “A” Circuit Low ترمز تغییر “” مدار پایین
P0573 P0573 Brake Switch “A” Circuit High ترمز تغییر “” مدار بالا
P0574 P0574 Cruise Control System – Vehicle Speed Too High کروز کنترل سیستم — سرعت خودرو بیش از حد بالا
P0575 P0575 Cruise Control Input Circuit کروز کنترل مدار ورودی
P0576 P0576 Cruise Control Input Circuit Low کروز کنترل مدار ورودی کم
P0577 P0577 Cruise Control Input Circuit High کروز کنترل مدار ورودی بالا
P0578 P0578 Cruise Control Multi-Function Input “A” Circuit Stuck کروز کنترل چند تابع ورودی “” مدار استاک
P0579 P0579 Cruise Control Multi-Function Input “A” Circuit Range/Performance کروز کنترل چند تابع ورودی “” برد مدار / عملکرد
P0580 P0580 Cruise Control Multi-Function Input “A” Circuit Low کروز کنترل چند تابع ورودی “” مدار پایین
P0581 P0581 Cruise Control Multi-Function Input “A” Circuit High کروز کنترل چند تابع ورودی “” مدار بالا
P0582 P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open کروز کنترل خلاء مدار کنترل / باز کردن
P0583 P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low کروز کنترل خلاء مدار کنترل کم
P0584 P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High کروز کنترل خلاء مدار کنترل بالا
P0585 P0585 Cruise Control Multi-Function Input “A”/”B” Correlation کروز کنترل چند تابع ورودی “” / “ب” ارتباط
P0586 P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open کروز کنترل خالی مدار کنترل / باز کردن
P0587 P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low کروز کنترل خالی مدار کنترل کم
P0588 P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High کروز کنترل خالی مدار کنترل بالا
P0589 P0589 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit کروز کنترل چند تابع ورودی “ب” مدار
P0590 P0590 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit Stuck کروز کنترل چند تابع ورودی “ب” مدار استاک
P0591 P0591 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit Range/Performance کروز کنترل چند تابع ورودی “ب” برد مدار / عملکرد
P0592 P0592 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit Low کروز کنترل چند تابع ورودی “ب” مدار پایین
P0593 P0593 Cruise Control Multi-Function Input “B” Circuit High کروز کنترل چند تابع ورودی “ب” مدار بالا
P0594 P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open کروز کنترل سرو مدار کنترل / باز کردن
P0595 P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low کروز کنترل سرو مدار کنترل کم
P0596 P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High کروز کنترل سرو مدار کنترل بالا
P0597 P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open ترموستات بخاری مدار کنترل / باز کردن
P0598 P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low ترموستات بخاری مدار کنترل کم
P0599 P0599 Thermostat Heater Control Circuit High ترموستات بخاری مدار کنترل بالا
P0600 P0600 Serial Communication Link پیوند ارتباطی سریال
P0601 P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error کنترل داخلی ماژول حافظه اتمام خطا مجموع
P0602 P0602 Control Module Programming Error کنترل خطا در برنامه نویسی ماژول
P0603 P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error داخلی واحد کنترل زنده نگه داشتن حافظه (کام) خطا
P0604 P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error کنترل داخلی ماژول حافظه با دسترسی تصادفی (رم) خطا
P0605 P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error داخلی واحد کنترل حافظه فقط خواندنی (رام) خطا
P0606 P0606 ECM/PCM Processor ECM / مبدل ولتاژ پردازنده
P0607 P0607 Control Module Performance عملکرد کنترل ماژول
P0608 P0608 Control Module VSS Output “A” کنترل خروجی VSS ماژول “”
P0609 P0609 Control Module VSS Output “B” کنترل ماژول VSS خروجی “ب”
P0610 P0610 Control Module Vehicle Options Error کنترل خطا در تنظیمات ماژول خودرو
P0611 P0611 Fuel Injector Control Module Performance انژکتور سوخت کنترل عملکرد ماژول
P0612 P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control کنترل انژکتور سوخت کنترل رله ماژول
P0613 P0613 TCM Processor TCM پردازشگر
P0614 P0614 ECM / TCM Incompatible ECM / TCM ناسازگار
P0615 P0615 Starter Relay Circuit نویسنده مدار رله
P0616 P0616 Starter Relay Circuit Low نویسنده مدار رله کم
P0617 P0617 Starter Relay Circuit High نویسنده مدار رله بالا
P0618 P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error سوخت های جایگزین کنترل خطا در ماژول کام
P0619 P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error سوخت های جایگزین حافظه کنترل ماژول / خطا رام
P0620 P0620 Generator Control Circuit ژنراتور مدار کنترل
P0621 P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit لامپ ژنراتور / ل مدار ترمینال
P0622 P0622 Generator Field/F Terminal Circuit فیلد ژنراتور / اف مدار ترمینال
P0623 P0623 Generator Lamp Control Circuit ژنراتور لامپ مدار کنترل
P0624 P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit سوخت درپوش لامپ مدار کنترل
P0625 P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low فیلد ژنراتور / اف مدار ترمینال کم
P0626 P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High فیلد ژنراتور / اف مدار ترمینال بالا
P0627 P0627 Fuel Pump “A” Control Circuit /Open سوخت پمپ “” مدار کنترل / باز کردن
P0628 P0628 Fuel Pump “A” Control Circuit Low سوخت پمپ “” مدار کنترل کم
P0629 P0629 Fuel Pump “A” Control Circuit High سوخت پمپ “” مدار کنترل بالا
P0630 P0630 VIN Not Programmed or Incompatible – ECM/PCM برنامه ریزی نشده و یا ناسازگار وین — ECM / مبدل ولتاژ
P0631 P0631 VIN Not Programmed or Incompatible – TCM برنامه ریزی نشده و یا ناسازگار وین — TCM
P0632 P0632 Odometer Not Programmed – ECM/PCM کیلومتر شمار اتومبیل و غیره آموزش برنامه هنوز — ECM / مبدل ولتاژ
P0633 P0633 Immobilizer Key Not Programmed – ECM/PCM آموزش برنامه های کلیدی هنوز اندازد — ECM / مبدل ولتاژ
P0634 P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی درجه حرارت بیش از حد بالا
P0635 P0635 Power Steering Control Circuit قدرت فرمان مدار کنترل
P0636 P0636 Power Steering Control Circuit Low قدرت فرمان مدار کنترل کم
P0637 P0637 Power Steering Control Circuit High قدرت فرمان مدار کنترل بالا
P0638 P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب برد کنترل / عملکرد
P0639 P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب برد کنترل / عملکرد
P0640 P0640 Intake Air Heater Control Circuit مصرف هوا بخاری مدار کنترل
P0641 P0641 Sensor Reference Voltage “A” Circuit/Open سنسور ولتاژ مرجع “” مدار / باز کردن
P0642 P0642 Sensor Reference Voltage “A” Circuit Low سنسور ولتاژ مرجع “” مدار پایین
P0643 P0643 Sensor Reference Voltage “A” Circuit High سنسور ولتاژ مرجع “” مدار بالا
P0644 P0644 Driver Display Serial Communication Circuit نمایش مدار راه انداز ارتباطات سریال
P0645 P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit / ج کلاچ رله مدار کنترل
P0646 P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low ج / کلاچ رله مدار کنترل کم
P0647 P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High ج / کلاچ رله مدار کنترل بالا
P0648 P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit اندازد لامپ مدار کنترل
P0649 P0649 Speed Control Lamp Control Circuit کنترل سرعت لامپ مدار کنترل
P0650 P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit شاخص خرابی لامپ (میلیون) مدار کنترل
P0651 P0651 Sensor Reference Voltage “B” Circuit/Open سنسور ولتاژ مرجع “ب” مدار / باز کردن
P0652 P0652 Sensor Reference Voltage “B” Circuit Low سنسور ولتاژ مرجع “ب” مدار پایین
P0653 P0653 Sensor Reference Voltage “B” Circuit High سنسور ولتاژ مرجع “ب” مدار بالا
P0654 P0654 Engine RPM Output Circuit موتور دور مدار خروجی
P0655 P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit موتور جدید لامپ خروجی مدار کنترل
P0656 P0656 Fuel Level Output Circuit سوخت سطح مدار خروجی
P0657 P0657 Actuator Supply Voltage “A” Circuit/Open خشاب ولتاژ تغذیه “” مدار / باز کردن
P0658 P0658 Actuator Supply Voltage “A” Circuit Low خشاب ولتاژ تغذیه “” مدار پایین
P0659 P0659 Actuator Supply Voltage “A” Circuit High خشاب ولتاژ تغذیه “” مدار بالا
P0660 P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل / باز کردن
P0661 P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل کم
P0662 P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل بالا
P0663 P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل / باز کردن
P0664 P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل کم
P0665 P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High مصرف شیر منیفولد تنظیم مدار کنترل بالا
P0666 P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی مدار سنسور دما
P0667 P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance مبدل ولتاژ / ECM / TCM دمای داخلی برد سنسور / عملکرد
P0668 P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی مدار سنسور دما کم
P0669 P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High مبدل ولتاژ / ECM / TCM داخلی مدار سنسور دما بالا
P0670 P0670 Glow Plug Module Control Circuit براق پلاگین مدار کنترل ماژول
P0671 P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit سیلندر براق مدار ۱ پلاگین
P0672 P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit سیلندر ۲ براق مدار پلاگین
P0673 P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit سیلندر ۳ براق مدار پلاگین
P0674 P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit 4 سیلندر براق مدار پلاگین
P0675 P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit سیلندر ۵ براق مدار پلاگین
P0676 P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit 6 سیلندر براق مدار پلاگین
P0677 P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit سیلندر ۷ براق مدار پلاگین
P0678 P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit 8 سیلندر براق مدار پلاگین
P0679 P0679 Cylinder 9 Glow Plug Circuit سیلندر ۹ براق مدار پلاگین
P0680 P0680 Cylinder 10 Glow Plug Circuit سیلندر ۱۰ براق مدار پلاگین
P0681 P0681 Cylinder 11 Glow Plug Circuit سیلندر ۱۱ براق مدار پلاگین
P0682 P0682 Cylinder 12 Glow Plug Circuit سیلندر ۱۲ براق مدار پلاگین
P0683 P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit براق کنترل افزونه ماژول ارتباطی به مدار مبدل ولتاژ
P0684 P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance براق پلاگین ماژول مبدل ولتاژ به کنترل ارتباطات برد مدار / عملکرد
P0685 P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار کنترل / باز کردن
P0686 P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار کنترل کم
P0687 P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار کنترل بالا
P0688 P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار حس / باز کردن
P0689 P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار حس کم
P0690 P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High ECM / مبدل ولتاژ قدرت رله مدار حس بالا
P0691 P0691 Fan 1 Control Circuit Low فن ۱ مدار کنترل کم
P0692 P0692 Fan 1 Control Circuit High فن ۱ مدار کنترل بالا
P0693 P0693 Fan 2 Control Circuit Low هواداران ۲ مدار کنترل کم
P0694 P0694 Fan 2 Control Circuit High هواداران ۲ مدار کنترل بالا
P0695 P0695 Fan 3 Control Circuit Low فن ۳ مدار کنترل کم
P0696 P0696 Fan 3 Control Circuit High فن ۳ مدار کنترل بالا
P0697 P0697 Sensor Reference Voltage “C” Circuit/Open سنسور ولتاژ مرجع “ج” مدار / باز کردن
P0698 P0698 Sensor Reference Voltage “C” Circuit Low سنسور ولتاژ مرجع “ج” مدار پایین
P0699 P0699 Sensor Reference Voltage “C” Circuit High سنسور ولتاژ مرجع “ج” مدار بالا
P0700 P0700 Transmission Control System (MIL Request) انتقال سیستم های کنترل (درخواست میلیون)
P0701 P0701 Transmission Control System Range/Performance کنترل انتقال دامنه سیستم / عملکرد
P0702 P0702 Transmission Control System Electrical انتقال سیستم های کنترل برق
P0703 P0703 Brake Switch “B” Circuit ترمز تغییر “ب” مدار
P0704 P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction کلاچ سوئیچ ورودی خرابی مدار
P0705 P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input) انتقال دامنه خرابی سنسور مدار (ورودی PRNDL)
P0706 P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance انتقال دامنه سنسور برد مدار / عملکرد
P0707 P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low انتقال محدوده مدار سنسور کم
P0708 P0708 Transmission Range Sensor Circuit High انتقال محدوده مدار سنسور بالا
P0709 P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent انتقال محدوده مدار سنسور متناوب
P0710 P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor “A” Circuit سنسور دما انتقال سیالات “” مدار

لیست تمام کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

P0711 P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor “A” Circuit Range/Performance انتقال سنسور دما سیالات “” برد مدار / عملکرد
P0712 P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor “A” Circuit Low سنسور دما انتقال سیالات “” مدار پایین
P0713 P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor “A” Circuit High سنسور دما انتقال سیالات “” مدار بالا
P0714 P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor “A” Circuit Intermittent سنسور دما انتقال سیالات “” مدار متناوب
P0715 P0715 Input/Turbine Speed Sensor “A” Circuit ورودی / سنسور سرعت توربین “” مدار
P0716 P0716 Input/Turbine Speed Sensor “A” Circuit Range/Performance ورودی / سنسور سرعت توربین “” برد مدار / عملکرد
P0717 P0717 Input/Turbine Speed Sensor “A” Circuit No Signal ورودی / سنسور سرعت توربین “” مدار سیگنال
P0718 P0718 Input/Turbine Speed Sensor “A” Circuit Intermittent ورودی / سنسور سرعت توربین “” مدار متناوب
P0719 P0719 Brake Switch “B” Circuit Low ترمز تغییر “ب” مدار پایین
P0720 P0720 Output Speed Sensor Circuit سرعت خروجی مدار سنسور
P0721 P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance خروجی سنسور سرعت برد مدار / عملکرد
P0722 P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal سرعت خروجی مدار سنسور سیگنال
P0723 P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent سرعت خروجی مدار سنسور متناوب
P0724 P0724 Brake Switch “B” Circuit High ترمز تغییر “ب” مدار بالا
P0725 P0725 Engine Speed Input Circuit سرعت موتور مدار ورودی
P0726 P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance موتور سرعت ورودی محدوده مدار / عملکرد
P0727 P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal سرعت موتور مدار ورودی سیگنال
P0728 P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent سرعت موتور مدار ورودی متناوب
P0729 P0729 Gear 6 Incorrect Ratio 6 دنده نادرست نسبت
P0730 P0730 Incorrect Gear Ratio نادرست نسبت دنده
P0731 P0731 Gear 1 Incorrect Ratio دنده ۱ نادرست نسبت
P0732 P0732 Gear 2 Incorrect Ratio دنده ۲ نادرست نسبت
P0733 P0733 Gear 3 Incorrect Ratio دنده ۳ نادرست نسبت
P0734 P0734 Gear 4 Incorrect Ratio دنده ۴ نسبت نادرست
P0735 P0735 Gear 5 Incorrect Ratio دنده ۵ نسبت نادرست
P0736 P0736 Reverse Incorrect Ratio معکوس نسبت نادرست
P0737 P0737 TCM Engine Speed Output Circuit TCM موتور سرعت خروجی مدار
P0738 P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low TCM موتور سرعت خروجی مدار پایین
P0739 P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High TCM موتور سرعت خروجی مدار بالا
P0740 P0740 Torque Converter Clutch Circuit/Open مدار مبدل گشتاور کلاچ / باز کردن
P0741 P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off مبدل گشتاور کلاچ عملکرد مدار یا استاک خاموش
P0742 P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On مدار مبدل گشتاور کلاچ در گیر
P0743 P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical مبدل گشتاور کلاچ مدار برق
P0744 P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent مبدل گشتاور کلاچ مدار متناوب
P0745 P0745 Pressure Control Solenoid “A” کنترل فشار مارپیچ کهربایی “”
P0746 P0746 Pressure Control Solenoid “A” Performance or Stuck Off کنترل فشار مارپیچ کهربایی “” عملکرد یا استاک خاموش
P0747 P0747 Pressure Control Solenoid “A” Stuck On کنترل فشار مارپیچ کهربایی “” گیر در
P0748 P0748 Pressure Control Solenoid “A” Electrical کنترل فشار مارپیچ کهربایی “” برق
P0749 P0749 Pressure Control Solenoid “A” Intermittent کنترل فشار مارپیچ کهربایی “” متناوب
P0750 P0750 Shift Solenoid “A” تبدیل مارپیچ کهربایی “”
P0751 P0751 Shift Solenoid “A” Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی “” عملکرد یا استاک خاموش
P0752 P0752 Shift Solenoid “A” Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی “” گیر در
P0753 P0753 Shift Solenoid “A” Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی “” برق
P0754 P0754 Shift Solenoid “A” Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی “” متناوب
P0755 P0755 Shift Solenoid “B” تبدیل مارپیچ کهربایی “ب”
P0756 P0756 Shift Solenoid “B” Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی “ب” عملکرد یا استاک خاموش
P0757 P0757 Shift Solenoid “B” Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی “ب” گیر در
P0758 P0758 Shift Solenoid “B” Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی “ب” برق
P0759 P0759 Shift Solenoid “B” Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی “ب” متناوب
P0760 P0760 Shift Solenoid “C” تبدیل مارپیچ کهربایی “ج”
P0761 P0761 Shift Solenoid “C” Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی “ج” عملکرد یا استاک خاموش
P0762 P0762 Shift Solenoid “C” Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی “ج” گیر در
P0763 P0763 Shift Solenoid “C” Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی “ج” برق
P0764 P0764 Shift Solenoid “C” Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی “ج” متناوب
P0765 P0765 Shift Solenoid “D” مارپیچ کهربایی تبدیل “د”
P0766 P0766 Shift Solenoid “D” Performance or Stuck Off مارپیچ کهربایی تبدیل “د” عملکرد یا استاک خاموش
P0767 P0767 Shift Solenoid “D” Stuck On مارپیچ کهربایی تبدیل “د” گیر در
P0768 P0768 Shift Solenoid “D” Electrical مارپیچ کهربایی تبدیل “د” برق
P0769 P0769 Shift Solenoid “D” Intermittent مارپیچ کهربایی تبدیل “د” متناوب
P0770 P0770 Shift Solenoid “E” تبدیل مارپیچ کهربایی “پست”
P0771 P0771 Shift Solenoid “E” Performance or Stuck Off تبدیل مارپیچ کهربایی “پست” یا عملکرد استاک خاموش
P0772 P0772 Shift Solenoid “E” Stuck On تبدیل مارپیچ کهربایی “پست” استاک در
P0773 P0773 Shift Solenoid “E” Electrical تبدیل مارپیچ کهربایی “پست” برق
P0774 P0774 Shift Solenoid “E” Intermittent تبدیل مارپیچ کهربایی “پست” متناوب
P0775 P0775 Pressure Control Solenoid “B” کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ب”
P0776 P0776 Pressure Control Solenoid “B” Performance or Stuck off کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ب” عملکرد و یا گیر کردن
P0777 P0777 Pressure Control Solenoid “B” Stuck On کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ب” گیر در
P0778 P0778 Pressure Control Solenoid “B” Electrical کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ب” برق
P0779 P0779 Pressure Control Solenoid “B” Intermittent کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ب” متناوب
P0780 P0780 Shift Error تبدیل خطا
P0781 P0781 1-2 Shift 1-2 تبدیل
P0782 P0782 2-3 Shift 2-3 تبدیل
P0783 P0783 3-4 Shift 3-4 تبدیل
P0784 P0784 4-5 Shift 4-5 تبدیل
P0785 P0785 Shift/Timing Solenoid شیفت / مارپیچ کهربایی زمان بندی
P0786 P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance شیفت / محدوده زمان بندی مارپیچ کهربایی / عملکرد
P0787 P0787 Shift/Timing Solenoid Low تغییر مکان / زمان بندی مارپیچ کهربایی کم
P0788 P0788 Shift/Timing Solenoid High تغییر مکان / زمان بندی مارپیچ کهربایی بالا
P0789 P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent تغییر مکان / زمان بندی متناوب مارپیچ کهربایی
P0790 P0790 Normal/Performance Switch Circuit نرمال / عملکرد مدار سوئیچ
P0791 P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit متوسط سرعت شفت سنسور “” مدار
P0792 P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit Range/Performance متوسط سرعت شفت سنسور “” برد مدار / عملکرد
P0793 P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit No Signal متوسط سرعت شفت سنسور “” مدار سیگنال
P0794 P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor “A” Circuit Intermittent متوسط سرعت شفت سنسور “” مدار متناوب
P0795 P0795 Pressure Control Solenoid “C” کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ج”
P0796 P0796 Pressure Control Solenoid “C” Performance or Stuck off کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ج” عملکرد یا گیر کردن
P0797 P0797 Pressure Control Solenoid “C” Stuck On کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ج” گیر در
P0798 P0798 Pressure Control Solenoid “C” Electrical کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ج” برق
P0799 P0799 Pressure Control Solenoid “C” Intermittent کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ج” متناوب
P0800 P0800 Transfer Case Control System (MIL Request) انتقال مورد سیستم کنترل (درخواست میلیون)
P0801 P0801 Reverse Inhibit Control Circuit معکوس مانع مدار کنترل
P0802 P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open انتقال سیستم کنترل مدار میلیون درخواست / باز کردن
P0803 P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit 1-4 Upshift (پرش شیفت) مدار کنترل مارپیچ کهربایی
P0804 P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit 1-4 Upshift (پرش شیفت) لامپ مدار کنترل
P0805 P0805 Clutch Position Sensor Circuit کلاچ و موقعیت مدار سنسور
P0806 P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance کلاچ و موقعیت سنسور برد مدار / عملکرد
P0807 P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low کلاچ و موقعیت مدار سنسور کم
P0808 P0808 Clutch Position Sensor Circuit High کلاچ و موقعیت مدار سنسور بالا
P0809 P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent کلاچ و موقعیت مدار سنسور متناوب
P0810 P0810 Clutch Position Control Error کلاچ و موقعیت کنترل خطا
P0811 P0811 Excessive Clutch Slippage لغزش کلاچ بیش از حد
P0812 P0812 Reverse Input Circuit معکوس مدار ورودی
P0813 P0813 Reverse Output Circuit معکوس خروجی مدار
P0814 P0814 Transmission Range Display Circuit انتقال محدوده مدار نمایش
P0815 P0815 Upshift Switch Circuit Upshift مدار سوئیچ
P0816 P0816 Downshift Switch Circuit Downshift مدار سوئیچ
P0817 P0817 Starter Disable Circuit غیر فعال کردن مدار نویسنده
P0818 P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit سیستم نیروی محرکه قطع مدار ورودی سوئیچ
P0819 P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation بالا و پایین تبدیل تبدیل به ارتباط انتقال دامنه
P0820 P0820 Gear Lever XY Position Sensor Circuit اهرم دنده XY و موقعیت مدار سنسور
P0821 P0821 Gear Lever X Position Circuit اهرم دنده ایکس مدار و موقعیت
P0822 P0822 Gear Lever Y Position Circuit اهرم دنده سالانه مدار و موقعیت
P0823 P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent اهرم دنده ایکس و موقعیت مدار متناوب
P0824 P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent اهرم دنده سالانه و موقعیت مدار متناوب
P0825 P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate) اهرم دنده با فشار نگه دار تغییر (شیفت پیش بینی)
P0826 P0826 Up and Down Shift Switch Circuit بالا و پایین تبدیل مدار سوئیچ
P0827 P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low بالا و پایین تبدیل مدار سوئیچ کم
P0828 P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High بالا و پایین تبدیل مدار سوئیچ بالا
P0829 P0829 5-6 Shift 5-6 تبدیل
P0830 P0830 Clutch Pedal Switch “A” Circuit پدال کلاچ را تغییر “” مدار
P0831 P0831 Clutch Pedal Switch “A” Circuit Low پدال کلاچ را تغییر “” مدار پایین
P0832 P0832 Clutch Pedal Switch “A” Circuit High پدال کلاچ را تغییر “” مدار بالا
P0833 P0833 Clutch Pedal Switch “B” Circuit پدال کلاچ سوئیچ “ب” مدار
P0834 P0834 Clutch Pedal Switch “B” Circuit Low پدال کلاچ سوئیچ “ب” مدار پایین
P0835 P0835 Clutch Pedal Switch “B” Circuit High پدال کلاچ سوئیچ “ب” مدار بالا
P0836 P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit چهار دیسک چرخ (۴WD) مدار سوئیچ
P0837 P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance چهار دیسک چرخ (۴WD) سوئیچ برد مدار / عملکرد
P0838 P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low چهار دیسک چرخ (۴WD) مدار سوئیچ کم
P0839 P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High چهار دیسک چرخ (۴WD) مدار سوئیچ بالا
P0840 P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A” Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “” مدار
P0841 P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A” Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “” برد مدار / عملکرد
P0842 P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A” Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “” مدار پایین
P0843 P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A” Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “” مدار بالا
P0844 P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “A” Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “” مدار متناوب
P0845 P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ب” مدار
P0846 P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ب” برد مدار / عملکرد
P0847 P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ب” کم مدار
P0848 P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ب” مدار بالا
P0849 P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “B” Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ب” مدار متناوب
P0850 P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit پارک / خنثی سوئیچ مدار ورودی
P0851 P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low پارک / خنثی سوئیچ مدار ورودی کم
P0852 P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High پارک / خنثی سوئیچ مدار ورودی بالا
P0853 P0853 Drive Switch Input Circuit درایو سوئیچ مدار ورودی
P0854 P0854 Drive Switch Input Circuit Low درایو سوئیچ مدار ورودی کم
P0855 P0855 Drive Switch Input Circuit High درایو سوئیچ مدار ورودی بالا
P0856 P0856 Traction Control Input Signal کنترل کشش سیگنال ورودی
P0857 P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance کنترل کشش دامنه سیگنال ورودی / عملکرد
P0858 P0858 Traction Control Input Signal Low کنترل کشش سیگنال ورودی کم
P0859 P0859 Traction Control Input Signal High کنترل کشش سیگنال ورودی بالا
P0860 P0860 Gear Shift Module Communication Circuit اهرم دنده مدار ارتباط ماژول
P0861 P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low دنده تبدیل ماژول مدار ارتباطات کم
P0862 P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High دنده تبدیل ماژول مدار ارتباطات بالا
P0863 P0863 TCM Communication Circuit TCM مدار ارتباطات
P0864 P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance TCM ارتباطات برد مدار / عملکرد
P0865 P0865 TCM Communication Circuit Low TCM مدار ارتباطات کم
P0866 P0866 TCM Communication Circuit High TCM مدار ارتباطات بالا
P0867 P0867 Transmission Fluid Pressure فشار انتقال سیالات
P0868 P0868 Transmission Fluid Pressure Low فشار انتقال سیال کم
P0869 P0869 Transmission Fluid Pressure High انتقال مایع فشار بالا
P0870 P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ج” مدار
P0871 P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ج” برد مدار / عملکرد
P0872 P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ج” کم مدار
P0873 P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ج” مدار بالا
P0874 P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “C” Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “ج” مدار متناوب
P0875 P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “د” مدار
P0876 P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “د” برد مدار / عملکرد
P0877 P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “د” مدار پایین
P0878 P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “د” مدار بالا
P0879 P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “D” Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “د” مدار متناوب
P0880 P0880 TCM Power Input Signal TCM قدرت سیگنال ورودی
P0881 P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance TCM توان ورودی محدوده سیگنال / عملکرد
P0882 P0882 TCM Power Input Signal Low TCM قدرت سیگنال ورودی کم
P0883 P0883 TCM Power Input Signal High TCM قدرت سیگنال ورودی بالا
P0884 P0884 TCM Power Input Signal Intermittent TCM قدرت سیگنال ورودی متناوب
P0885 P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open TCM قدرت رله مدار کنترل / باز کردن
P0886 P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low TCM قدرت رله مدار کنترل کم
P0887 P0887 TCM Power Relay Control Circuit High TCM قدرت رله مدار کنترل بالا
P0888 P0888 TCM Power Relay Sense Circuit TCM قدرت رله مدار حس
P0889 P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance TCM قدرت رله مدار حس محدوده / عملکرد
P0890 P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low TCM قدرت رله مدار حس کم
P0891 P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High TCM قدرت رله مدار حس بالا
P0892 P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent TCM قدرت رله مدار حس متناوب
P0893 P0893 Multiple Gears Engaged چرخ دنده های متعدد مشغول
P0894 P0894 Transmission Component Slipping کامپوننت انتقال می لغزد
P0895 P0895 Shift Time Too Short زمان تبدیل خیلی کوتاه
P0896 P0896 Shift Time Too Long زمان تبدیل بیش از حد طولانی
P0897 P0897 Transmission Fluid Deteriorated سیالات انتقال بدتر
P0898 P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low انتقال سیستم کنترل مدار میلیون درخواست کم
P0899 P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High انتقال سیستم کنترل مدار میلیون درخواست بالا
P0900 P0900 Clutch Actuator Circuit/Open کلاچ مدار خشاب / باز کردن
P0901 P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance کلاچ انواع خشاب برد مدار / عملکرد
P0902 P0902 Clutch Actuator Circuit Low کلاچ مدار خشاب کم
P0903 P0903 Clutch Actuator Circuit High کلاچ مدار خشاب بالا
P0904 P0904 Gate Select Position Circuit دروازه مدار و موقعیت را انتخاب کنید
P0905 P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance دروازه انتخاب محدوده و موقعیت مدار / عملکرد
P0906 P0906 Gate Select Position Circuit Low دروازه مدار را انتخاب کنید و موقعیت پایین
P0907 P0907 Gate Select Position Circuit High دروازه مدار را انتخاب کنید و موقعیت عالی
P0908 P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent دروازه مدار و موقعیت انتخاب متناوب
P0909 P0909 Gate Select Control Error دروازه کنترل خطا را انتخاب کنید
P0910 P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open دروازه مدار خشاب انتخاب / باز کردن
P**** P**** Gate Select Actuator Circuit Range/Performance دروازه انتخاب خشاب محدوده مدار / عملکرد
P**** P**** Gate Select Actuator Circuit Low دروازه مدار خشاب انتخاب کم
P**** P**** Gate Select Actuator Circuit High دروازه مدار خشاب بالا را انتخاب کنید
P**** P**** Gear Shift Position Circuit دنده شیفت و موقعیت مدار
P**** P**** Gear Shift Position Circuit Range/Performance دنده شیفت محدوده و موقعیت مدار / عملکرد
P**** P**** Gear Shift Position Circuit Low دنده شیفت مدار و موقعیت پایین
P**** P**** Gear Shift Position Circuit High دنده شیفت مدار و موقعیت بالا
P**** P**** Gear Shift Position Circuit Intermittent دنده شیفت و موقعیت مدار متناوب
P**** P**** Gear Shift Position Control Error دنده شیفت و موقعیت کنترل خطا
P0920 P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open دنده شیفت به جلو مدار خشاب / باز کردن
P0921 P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance دنده شیفت به جلو خشاب محدوده مدار / عملکرد
P0922 P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low دنده شیفت به جلو مدار خشاب کم
P0923 P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High دنده شیفت به جلو مدار خشاب بالا
P0924 P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open دنده شیفت مدار خشاب معکوس / باز کردن
P0925 P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance دنده معکوس تبدیل انواع خشاب محدوده مدار / عملکرد
P0926 P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low دنده معکوس تبدیل مدار خشاب کم
P0927 P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High دنده معکوس تبدیل مدار خشاب بالا
P0928 P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open دنده شیفت قفل مدار کنترل مارپیچ کهربایی / باز کردن
P0929 P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance دنده شیفت قفل مارپیچ کهربایی کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0930 P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low اهرم دنده قفل مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P0931 P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High اهرم دنده قفل مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P0932 P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit مدار سنسور فشار هیدرولیک
P0933 P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance سنسور فشار هیدرولیک محدوده / عملکرد
P0934 P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low مدار سنسور فشار هیدرولیک کم
P**** P**** Hydraulic Pressure Sensor Circuit High مدار سنسور فشار هیدرولیک بالا
P0936 P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent سنسور فشار هیدرولیک مدار متناوب
P0937 P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit هیدرولیک نفت مدار سنسور دما
P**** P**** Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance هیدرولیک نفت دما محدوده حسگر / عملکرد
P0939 P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low هیدرولیک نفت مدار سنسور دما کم
P0940 P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High هیدرولیک نفت مدار سنسور دما بالا
P0941 P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent هیدرولیک نفت مدار سنسور دما متناوب
P0942 P0942 Hydraulic Pressure Unit واحد فشار هیدرولیک
P0943 P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short هیدرولیک فشار واحد دوره دوچرخه سواری خیلی کوتاه
P0944 P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure هیدرولیک فشار از دست دادن واحد فشار
P0945 P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit/Open پمپ هیدرولیک مدار رله / باز کردن
P0946 P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance پمپ هیدرولیک رله برد مدار / عملکرد
P0947 P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low پمپ هیدرولیک مدار رله کم
P0948 P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High پمپ هیدرولیک مدار رله بالا
P0949 P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete خودکار تبدیل تطبیقی کتابچه راهنمای یادگیری کامل نیست
P0950 P0950 Auto Shift Manual Control Circuit خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل
P0951 P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance خودکار تبدیل کتابچه راهنمای کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0952 P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل کم
P0953 P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل بالا
P0954 P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent خودکار تبدیل کتابچه راهنمای مدار کنترل متناوب
P0955 P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit خودکار تبدیل مدار کتابچه راهنمای نحوه
P0956 P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance خودکار کتابچه راهنمای نحوه تبدیل برد مدار / عملکرد
P0957 P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low خودکار تبدیل مدار کتابچه راهنمای نحوه کم
P0958 P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High خودکار تبدیل مدار کتابچه راهنمای نحوه بالا
P0959 P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent خودکار تبدیل کتابچه راهنمای نحوه مدار متناوب
P0960 P0960 Pressure Control Solenoid “A” Control Circuit/Open کنترل فشار مارپیچ کهربایی “” مدار کنترل / باز کردن
P0961 P0961 Pressure Control Solenoid “A” Control Circuit Range/Performance کنترل فشار مارپیچ کهربایی “” کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0962 P0962 Pressure Control Solenoid “A” Control Circuit Low کنترل فشار مارپیچ کهربایی “” مدار کنترل کم
P0963 P0963 Pressure Control Solenoid “A” Control Circuit High کنترل فشار مارپیچ کهربایی “” مدار کنترل بالا
P0964 P0964 Pressure Control Solenoid “B” Control Circuit/Open کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ب” مدار کنترل / باز کردن
P0965 P0965 Pressure Control Solenoid “B” Control Circuit Range/Performance کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ب” کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0966 P0966 Pressure Control Solenoid “B” Control Circuit Low کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ب” مدار کنترل کم
P0967 P0967 Pressure Control Solenoid “B” Control Circuit High کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ب” مدار کنترل بالا
P0968 P0968 Pressure Control Solenoid “C” Control Circuit/Open کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ج” مدار کنترل / باز کردن
P0969 P0969 Pressure Control Solenoid “C” Control Circuit Range/Performance کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ج” کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0970 P0970 Pressure Control Solenoid “C” Control Circuit Low کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ج” مدار کنترل کم
P0971 P0971 Pressure Control Solenoid “C” Control Circuit High کنترل فشار مارپیچ کهربایی “ج” مدار کنترل بالا
P0972 P0972 Shift Solenoid “A” Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی “” کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0973 P0973 Shift Solenoid “A” Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی “” مدار کنترل کم
P0974 P0974 Shift Solenoid “A” Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی “” مدار کنترل بالا
P0975 P0975 Shift Solenoid “B” Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی “ب” کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0976 P0976 Shift Solenoid “B” Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی “ب” مدار کنترل کم
P0977 P0977 Shift Solenoid “B” Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی “ب” مدار کنترل بالا
P0978 P0978 Shift Solenoid “C” Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی “ج” کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0979 P0979 Shift Solenoid “C” Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی “ج” مدار کنترل کم
P0980 P0980 Shift Solenoid “C” Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی “ج” مدار کنترل بالا
P0981 P0981 Shift Solenoid “D” Control Circuit Range/Performance مارپیچ کهربایی تبدیل “د” کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0982 P0982 Shift Solenoid “D” Control Circuit Low مارپیچ کهربایی تبدیل “د” مدار کنترل کم
P0983 P0983 Shift Solenoid “D” Control Circuit High مارپیچ کهربایی تبدیل “د” مدار کنترل بالا
P0984 P0984 Shift Solenoid “E” Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی “پست” کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0985 P0985 Shift Solenoid “E” Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی “پست” مدار کنترل کم
P0986 P0986 Shift Solenoid “E” Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی “پست” مدار کنترل بالا
P0987 P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “پست” مدار
P0988 P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “پست” برد مدار / عملکرد
P0989 P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “پست” کم مدار
P0990 P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “پست” بالا مدار
P0991 P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “E” Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “پست” مدار متناوب
P0992 P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “اف” مدار
P0993 P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit Range/Performance انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “اف” برد مدار / عملکرد
P0994 P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit Low انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “اف” مدار پایین
P0995 P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit High انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “اف” مدار بالا
P0996 P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch “F” Circuit Intermittent انتقال سنسور فشار روغن / تعویض “اف” مدار متناوب
P0997 P0997 Shift Solenoid “F” Control Circuit Range/Performance تبدیل مارپیچ کهربایی “اف” کنترل محدوده مدار / عملکرد
P0998 P0998 Shift Solenoid “F” Control Circuit Low تبدیل مارپیچ کهربایی “اف” مدار کنترل کم
P0999 P0999 Shift Solenoid “F” Control Circuit High تبدیل مارپیچ کهربایی “اف” مدار کنترل بالا
P0A00 P0A00 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما
P0A01 P0A01 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance موتور الکترونیک Coolant دما سنسور برد مدار / عملکرد
P0A02 P0A02 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Low موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما کم
P0A03 P0A03 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit High موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما بالا
P0A04 P0A04 Motor Electronics Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent موتور الکترونیک Coolant مدار سنسور دما متناوب
P0A05 P0A05 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit/Open موتور پمپ الکترونیک Coolant مدار کنترل / باز کردن
P0A06 P0A06 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit Low موتور پمپ الکترونیک Coolant مدار کنترل کم
P0A07 P0A07 Motor Electronics Coolant Pump Control Circuit High موتور پمپ الکترونیک Coolant مدار کنترل بالا
P0A08 P0A08 DC/DC Converter Status Circuit دی سی / دی سی مدار تبدیل وضعیت
P0A09 P0A09 DC/DC Converter Status Circuit Low Input دی سی / دی سی تبدیل وضعیت ورودی مدار پایین
P0A10 P0A10 DC/DC Converter Status Circuit High Input دی سی / دی سی تبدیل وضعیت ورودی مدار بالا
P0A11 P0A11 DC/DC Converter Enable Circuit/Open دی سی / دی سی فعال تبدیل مدار / باز کردن
P0A12 P0A12 DC/DC Converter Enable Circuit Low دی سی / دی سی مبدل مدار کم فعال
P0A13 P0A13 DC/DC Converter Enable Circuit High دی سی / دی سی فعال کردن مدار مبدل بالا
P0A14 P0A14 Engine Mount Control Circuit/Open مدار کنترل موتور کوه / باز کردن
P0A15 P0A15 Engine Mount Control Circuit Low مدار کنترل موتور کوه کم
P0A16 P0A16 Engine Mount Control Circuit High مدار کنترل موتور کوه بالا
P0A17 P0A17 Motor Torque Sensor Circuit مدار سنسور گشتاور موتور
P0A18 P0A18 Motor Torque Sensor Circuit Range/Performance موتور گشتاور سنسور برد مدار / عملکرد
P0A19 P0A19 Motor Torque Sensor Circuit Low مدار سنسور گشتاور موتور کم
P0A20 P0A20 Motor Torque Sensor Circuit High موتور گشتاور مدار سنسور بالا
P0A21 P0A21 Motor Torque Sensor Circuit Intermittent موتور گشتاور سنسور مدار متناوب
P0A22 P0A22 Generator Torque Sensor Circuit ژنراتور مدار سنسور گشتاور
P0A23 P0A23 Generator Torque Sensor Circuit Range/Performance ژنراتور سنسور گشتاور برد مدار / عملکرد
P0A24 P0A24 Generator Torque Sensor Circuit Low ژنراتور مدار سنسور گشتاور کم
P0A25 P0A25 Generator Torque Sensor Circuit High ژنراتور مدار سنسور گشتاور بالا
P0A26 P0A26 Generator Torque Sensor Circuit Intermittent ژنراتور سنسور گشتاور مدار متناوب
P0A27 P0A27 Battery Power Off Circuit قدرت باطری خاموش مدار
P0A28 P0A28 Battery Power Off Circuit Low قدرت باطری خاموش مدار پایین
P0A29 P0A29 Battery Power Off Circuit High قدرت باطری خاموش مدار بالا
P2000 P2000 NOx Trap Efficiency Below Threshold الهه شب دام بهره وری در زیر آستانه
P2001 P2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold الهه شب دام بهره وری در زیر آستانه
P2002 P2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold ذرات زیر آستانه بهره وری دام
P2003 P2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold ذرات زیر آستانه بهره وری دام
P2004 P2004 Intake Manifold Runner Control Stuck Open کنترل مصرف دونده گیر منیفولد باز
P2005 P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open کنترل مصرف دونده گیر منیفولد باز
P2006 P2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed کنترل مصرف دونده گیر منیفولد بسته
P2007 P2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed کنترل مصرف دونده گیر منیفولد بسته
P2008 P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open مصرف منیفولد دونده مدار کنترل / باز کردن
P2009 P2009 Intake Manifold Runner Control Circuit Low مصرف منیفولد دونده مدار کنترل کم
P2010 P2010 Intake Manifold Runner Control Circuit High مصرف منیفولد دونده مدار کنترل بالا
P2011 P2011 Intake Manifold Runner Control Circuit/Open مصرف منیفولد دونده مدار کنترل / باز کردن
P2012 P2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low مصرف منیفولد دونده مدار کنترل کم
P2013 P2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High مصرف منیفولد دونده مدار کنترل بالا
P2014 P2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ
P2015 P2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / سوئیچ برد مدار / عملکرد
P2016 P2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ کم
P2017 P2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ بالا
P2018 P2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار تعویض متناوب
P2019 P2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ
P2020 P2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / سوئیچ برد مدار / عملکرد
P2*** P2*** Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ کم
P2022 P2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار سوئیچ بالا
P2023 P2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent مصرف منیفولد دونده سنسور موقعیت / مدار تعویض متناوب
P2024 P2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما
P2025 P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار دما عملکرد سنسور
P2026 P2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما ولتاژ پایین
P2027 P2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما ولتاژ بالا
P2028 P2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent گازهای خروجی تبخیر (EVAP) سوخت بخار مدار سنسور دما متناوب

لیست تمام کدهای خطای موتور و گیربکس در استاندارد OBD-II

P2029 P2029 Fuel Fired Heater Disabled سوخت اخراج بخاری غیر فعال
P2030 P2030 Fuel Fired Heater Performance سوخت اخراج عملکرد بخاری
P2031 P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما
P2032 P2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم
P2033 P2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا
P2034 P2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit گاز خروجی مدار سنسور دما
P2035 P2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low گاز خروجی مدار سنسور دما کم
P2036 P2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High گاز خروجی مدار سنسور دما بالا
P2037 P2037 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Reductant تزریق هوا فشار مدار سنسور
P2038 P2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance Reductant تزریق فشار هوا برد سنسور مدار / عملکرد
P2039 P2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input Reductant تزریق سنسور فشار هوای ورودی مدار پایین
P2040 P2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input Reductant تزریق سنسور فشار هوای ورودی مدار بالا
P2041 P2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Intermittent Reductant تزریق هوا سنسور فشار مدار متناوب
P2042 P2042 Reductant Temperature Sensor Circuit Reductant مدار سنسور دما
P2043 P2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance Reductant دما سنسور برد مدار / عملکرد
P2044 P2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input Reductant مدار سنسور دما کم ورودی
P2045 P2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input Reductant مدار سنسور دما بالا ورودی
P2046 P2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent Reductant مدار سنسور دما متناوب
P2047 P2047 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن
P2048 P2048 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم
P2049 P2049 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا
P2050 P2050 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن
P2051 P2051 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم
P2052 P2052 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا
P2053 P2053 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن
P2054 P2054 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم
P2055 P2055 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا
P2056 P2056 Reductant Injector Circuit/Open مدار انژکتور Reductant / باز کردن
P2057 P2057 Reductant Injector Circuit Low مدار انژکتور Reductant کم
P2058 P2058 Reductant Injector Circuit High Reductant مدار انژکتور بالا
P2059 P2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open Reductant تزریق هوا پمپ مدار کنترل / باز کردن
P2060 P2060 Reductant Injection Air Pump Control Circuit Low Reductant تزریق هوا پمپ مدار کنترل کم
P2061 P2061 Reductant Injection Air Pump Control Circuit High Reductant تزریق هوا پمپ مدار کنترل بالا
P2062 P2062 Reductant Supply Control Circuit/Open Reductant تامین مدار کنترل / باز کردن
P2063 P2063 Reductant Supply Control Circuit Low Reductant تامین مدار کنترل کم
P2064 P2064 Reductant Supply Control Circuit High Reductant تامین مدار کنترل بالا
P2065 P2065 Fuel Level Sensor “B” Circuit سنسور سطح سوخت “ب” مدار
P2066 P2066 Fuel Level Sensor “B” Performance سنسور سطح سوخت “ب” عملکرد
P2067 P2067 Fuel Level Sensor “B” Circuit Low سنسور سطح سوخت “ب” مدار پایین
P2068 P2068 Fuel Level Sensor “B” Circuit High سنسور سطح سوخت “ب” مدار بالا
P2069 P2069 Fuel Level Sensor “B” Circuit Intermittent سنسور سطح سوخت “ب” مدار متناوب
P2070 P2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open مصرف منیفولد تنظیم (دادگاه نظامی بین المللی) شیر گیر باز
P2071 P2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed مصرف منیفولد تنظیم (دادگاه نظامی بین المللی) شیر گیر بسته
P2075 P2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار سوئیچ تنظیم
P2076 P2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / سوئیچ برد مدار / عملکرد تنظیم
P2077 P2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار سوئیچ کم تنظیم
P2078 P2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار سوئیچ بالا تنظیم
P2079 P2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Intermittent مصرف منیفولد (دادگاه نظامی بین المللی) شیر سنسور موقعیت / مدار تعویض متناوب تنظیم
P2080 P2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P2081 P2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب
P2082 P2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P2083 P2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب
P2084 P2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P2085 P2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب
P2086 P2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance گاز خروجی سنسور دما محدوده مدار / عملکرد
P2087 P2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent گاز خروجی مدار سنسور دما متناوب
P2088 P2088 “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit Low “” میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل کم
P2089 P2089 “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit High “” میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل بالا
P2090 P2090 “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit Low “ب” و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل کم
P2091 P2091 “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit High “ب” و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل بالا
P2092 P2092 “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit Low “” میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل کم
P2093 P2093 “A” Camshaft Position Actuator Control Circuit High “” میل بادامک و موقعیت خشاب مدار کنترل بالا
P2094 P2094 “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit Low “ب” و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل کم
P2095 P2095 “B” Camshaft Position Actuator Control Circuit High “ب” و موقعیت میل بادامک انواع خشاب مدار کنترل بالا
P2096 P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت بیش از حد ناب
P2097 P2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت خیلی غنی
P2098 P2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت بیش از حد ناب
P2099 P2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich پست کاتالیست اصلاح سیستم سوخت خیلی غنی
P2100 P2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open جریان بنزین را کنترل خشاب مدار کنترل موتور / باز کردن
P2101 P2101 Throttle Actuator Control Motor Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل موتور برد مدار / عملکرد
P2102 P2102 Throttle Actuator Control Motor Circuit Low جریان بنزین را کنترل خشاب مدار کنترل دور موتور کم
P2103 P2103 Throttle Actuator Control Motor Circuit High جریان بنزین را کنترل خشاب مدار کنترل دور موتور بالا
P2104 P2104 Throttle Actuator Control System – Forced Idle جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — اجباری بیکار
P2105 P2105 Throttle Actuator Control System – Forced Engine Shutdown جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم — خاموش کردن موتور اجباری
P2106 P2106 Throttle Actuator Control System – Forced Limited Power جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — اجباری محدود قدرت
P2107 P2107 Throttle Actuator Control Module Processor جریان بنزین را کنترل خشاب پردازشگر کنترل ماژول
P2108 P2108 Throttle Actuator Control Module Performance جریان بنزین را کنترل خشاب عملکرد کنترل ماژول
P2109 P2109 Throttle/Pedal Position Sensor “A” Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت “” عملکرد توقف حداقل
P2110 P2110 Throttle Actuator Control System – Forced Limited RPM جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — اجباری محدود دور در دقیقه
P2111 P2111 Throttle Actuator Control System – Stuck Open جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم — باز گیر
P2112 P2112 Throttle Actuator Control System – Stuck Closed جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — استاک بسته
P2113 P2113 Throttle/Pedal Position Sensor “B” Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال “ب” حداقل عملکرد را متوقف کنید
P2114 P2114 Throttle/Pedal Position Sensor “C” Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال “ج” حداقل عملکرد را متوقف کنید
P2115 P2115 Throttle/Pedal Position Sensor “D” Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت “د” توقف حداقل عملکرد
P2116 P2116 Throttle/Pedal Position Sensor “E” Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال “پست” حداقل عملکرد را متوقف کنید
P2117 P2117 Throttle/Pedal Position Sensor “F” Minimum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت “اف” عملکرد توقف حداقل
P2118 P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب محدوده کنترل جریان موتور / عملکرد
P2119 P2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل جریان بنزین را کنترل محدوده بدن / عملکرد
P2120 P2120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “د” مدار
P2121 P2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “د” برد مدار / عملکرد
P2122 P2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit Low Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “د” ورودی مدار پایین
P2123 P2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit High Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “د” ورودی مدار بالا
P2124 P2124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “د” مدار متناوب
P2125 P2125 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “پست” مدار
P2126 P2126 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit Range/Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “پست” برد مدار / عملکرد
P2127 P2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit Low Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “پست” مدار کم ورودی
P2128 P2128 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit High Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “پست” مدار بالا ورودی
P2129 P2129 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “پست” مدار متناوب
P2130 P2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “اف” مدار
P2131 P2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Range Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “اف” عملکرد مدار برد
P2132 P2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Low Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “اف” ورودی مدار پایین
P2133 P2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit High Input جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “اف” ورودی مدار بالا
P2134 P2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Intermittent جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “اف” مدار متناوب
P2135 P2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “B” Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “” / “ب” ولتاژ ارتباط
P2136 P2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “C” Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “” / “ج” ارتباط ولتاژ
P2137 P2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” / “C” Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “ب” / “ج” ولتاژ ارتباط
P2138 P2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “E” Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “د” / “پست” ولتاژ ارتباط
P2139 P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “F” Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “د” / “اف” ارتباط ولتاژ
P2140 P2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” / “F” Voltage Correlation جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال / تغییر “پست” / “اف” ولتاژ ارتباط
P2141 P2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low گاز خروجی Recirculation جریان بنزین را کنترل مدار کنترل کم
P2142 P2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High گاز خروجی مدار کنترل جریان بنزین را کنترل Recirculation بالا
P2143 P2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open اگزوز Recirculation گاز خالی مدار کنترل / باز کردن
P2144 P2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low اگزوز Recirculation گاز خالی مدار کنترل کم
P2145 P2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High اگزوز Recirculation گاز خالی مدار کنترل بالا
P2146 P2146 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه “” مدار منبع ولتاژ / باز کردن
P2147 P2147 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه “” مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین
P2148 P2148 Fuel Injector Group “A” Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه “” مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا
P2149 P2149 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه “ب” تامین ولتاژ مدار / باز کردن
P2150 P2150 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه “ب” مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین
P2151 P2151 Fuel Injector Group “B” Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه “ب” مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا
P2152 P2152 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه “ج” تامین ولتاژ مدار / باز کردن
P2153 P2153 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه “ج” مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین
P2154 P2154 Fuel Injector Group “C” Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه “ج” مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا
P2155 P2155 Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit/Open سوخت انژکتور گروه “د” مدار منبع ولتاژ / باز کردن
P2156 P2156 Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit Low سوخت انژکتور گروه “د” مدار منبع تغذیه ولتاژ پایین
P2157 P2157 Fuel Injector Group “D” Supply Voltage Circuit High سوخت انژکتور گروه “د” مدار منبع تغذیه ولتاژ بالا
P2158 P2158 Vehicle Speed Sensor “B” سنسور سرعت خودرو “ب”
P2159 P2159 Vehicle Speed Sensor “B” Range/Performance خودرو سنسور سرعت “ب” برد / عملکرد
P2160 P2160 Vehicle Speed Sensor “B” Circuit Low خودرو سنسور سرعت “ب” مدار پایین
P2161 P2161 Vehicle Speed Sensor “B” Intermittent/Erratic خودرو سنسور سرعت “ب” متناوب / نامنظم
P2162 P2162 Vehicle Speed Sensor “A” / “B” Correlation سنسور سرعت خودرو “” / “ب” ارتباط
P2163 P2163 Throttle/Pedal Position Sensor “A” Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت “” حداکثر عملکرد را متوقف کنید
P2164 P2164 Throttle/Pedal Position Sensor “B” Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال “ب” حداکثر عملکرد را متوقف کنید
P2165 P2165 Throttle/Pedal Position Sensor “C” Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال “ج” حداکثر عملکرد را متوقف کنید
P2166 P2166 Throttle/Pedal Position Sensor “D” Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت “د” توقف عملکرد حداکثر
P2167 P2167 Throttle/Pedal Position Sensor “E” Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / سنسور موقعیت پدال “پست” حداکثر عملکرد را متوقف کنید
P2168 P2168 Throttle/Pedal Position Sensor “F” Maximum Stop Performance جریان بنزین را کنترل / پدال سنسور موقعیت “اف” توقف عملکرد حداکثر
P2169 P2169 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit/Open اگزوز رگلاتور فشار خالی مدار کنترل مارپیچ کهربایی / باز کردن
P2170 P2170 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit Low اگزوز رگلاتور فشار خالی مدار کنترل مارپیچ کهربایی کم
P2171 P2171 Exhaust Pressure Regulator Vent Solenoid Control Circuit High اگزوز رگلاتور فشار خالی مدار کنترل مارپیچ کهربایی بالا
P2172 P2172 Throttle Actuator Control System – Sudden High Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — ناگهانی جریان هوا بالا شناسایی
P2173 P2173 Throttle Actuator Control System – High Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم — شناسایی جریان هوا بالا
P2174 P2174 Throttle Actuator Control System – Sudden Low Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — ناگهانی جریان هوا کم شناسایی
P2175 P2175 Throttle Actuator Control System – Low Airflow Detected جریان بنزین را کنترل خشاب کنترل سیستم — جریان هوا کم شناسایی
P2176 P2176 Throttle Actuator Control System – Idle Position Not Learned جریان بنزین را کنترل خشاب سیستم کنترل — و موقعیت بیکار یاد نگرفته
P2177 P2177 System Too Lean Off Idle سیستم خیلی ناب خاموش بیکار
P2178 P2178 System Too Rich Off Idle خیلی غنی خاموش بیکار سیستم
P2179 P2179 System Too Lean Off Idle سیستم خیلی ناب خاموش بیکار
P2180 P2180 System Too Rich Off Idle خیلی غنی خاموش بیکار سیستم
P2181 P2181 Cooling System Performance عملکرد سیستم خنک کننده
P2182 P2182 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار
P2183 P2183 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار برد / عملکرد
P2184 P2184 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار پایین
P2185 P2185 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار بالا
P2186 P2186 Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic سنسور دمای موتور Coolant 2 مدار متناوب / نامنظم
P2187 P2187 System Too Lean at Idle خیلی ناب بیکار در سیستم
P2188 P2188 System Too Rich at Idle خیلی غنی در سیستم بیکار
P2189 P2189 System Too Lean at Idle خیلی ناب بیکار در سیستم
P2190 P2190 System Too Rich at Idle خیلی غنی در سیستم بیکار
P2191 P2191 System Too Lean at Higher Load خیلی عالی لین بار در سیستم
P2192 P2192 System Too Rich at Higher Load خیلی غنی در بار عالی سیستم
P2193 P2193 System Too Lean at Higher Load خیلی عالی لین بار در سیستم
P2194 P2194 System Too Rich at Higher Load خیلی غنی در بار عالی سیستم
P2195 P2195 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2196 P2196 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2197 P2197 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2198 P2198 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2199 P2199 Intake Air Temperature Sensor 1 / 2 Correlation مصرف درجه حرارت هوا سنسور ۱ / ۲ ارتباط
P2200 P2200 NOx Sensor Circuit الهه شب مدار سنسور
P2201 P2201 NOx Sensor Circuit Range/Performance الهه شب سنسور برد مدار / عملکرد
P2202 P2202 NOx Sensor Circuit Low Input الهه شب سنسور ورودی مدار پایین
P2203 P2203 NOx Sensor Circuit High Input الهه شب سنسور ورودی مدار بالا
P2204 P2204 NOx Sensor Circuit Intermittent Input الهه شب سنسور ورودی مدار متناوب
P2205 P2205 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open الهه شب سنسور مدار کنترل بخاری / باز کردن
P2206 P2206 NOx Sensor Heater Control Circuit Low الهه شب سنسور بخاری مدار کنترل کم
P2207 P2207 NOx Sensor Heater Control Circuit High الهه شب سنسور مدار کنترل بخاری بالا
P2208 P2208 NOx Sensor Heater Sense Circuit الهه شب سنسور بخاری مدار حس
P2209 P2209 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance الهه شب سنسور بخاری حس محدوده مدار / عملکرد
P2210 P2210 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low Input الهه شب سنسور بخاری مدار حس کم ورودی
P2211 P2211 NOx Sensor Heater Sense Circuit High Input الهه شب سنسور بخاری حس ورودی مدار بالا
P2212 P2212 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent الهه شب سنسور بخاری مدار حس متناوب
P2213 P2213 NOx Sensor Circuit الهه شب مدار سنسور
P2214 P2214 NOx Sensor Circuit Range/Performance الهه شب سنسور برد مدار / عملکرد
P2215 P2215 NOx Sensor Circuit Low Input الهه شب سنسور ورودی مدار پایین
P2216 P2216 NOx Sensor Circuit High Input الهه شب سنسور ورودی مدار بالا
P2217 P2217 NOx Sensor Circuit Intermittent Input الهه شب سنسور ورودی مدار متناوب
P2218 P2218 NOx Sensor Heater Control Circuit/Open الهه شب سنسور مدار کنترل بخاری / باز کردن
P2219 P2219 NOx Sensor Heater Control Circuit Low الهه شب سنسور بخاری مدار کنترل کم
P2220 P2220 NOx Sensor Heater Control Circuit High الهه شب سنسور مدار کنترل بخاری بالا
P2221 P2221 NOx Sensor Heater Sense Circuit الهه شب سنسور بخاری مدار حس
P2222 P2222 NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance الهه شب سنسور بخاری حس محدوده مدار / عملکرد
P2223 P2223 NOx Sensor Heater Sense Circuit Low الهه شب سنسور بخاری مدار حس کم
P2224 P2224 NOx Sensor Heater Sense Circuit High الهه شب سنسور بخاری مدار حس بالا
P2225 P2225 NOx Sensor Heater Sense Circuit Intermittent الهه شب سنسور بخاری مدار حس متناوب
P2226 P2226 Barometric Pressure Circuit فشار سنج مدار فشار
P2227 P2227 Barometric Pressure Circuit Range/Performance فشار سنج فشار برد مدار / عملکرد
P2228 P2228 Barometric Pressure Circuit Low فشار سنج مدار فشار پایین
P2229 P2229 Barometric Pressure Circuit High فشار سنج مدار فشار قوی
P2230 P2230 Barometric Pressure Circuit Intermittent فشار سنج فشار مدار متناوب
P2231 P2231 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2232 P2232 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2233 P2233 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2234 P2234 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2235 P2235 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2236 P2236 O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit O2 سنسور مدار سیگنال به مدار بخاری Shorted
P2237 P2237 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل مثبت کنونی / باز کردن
P2238 P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی کم
P2239 P2239 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی بالا
P2240 P2240 O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل مثبت کنونی / باز کردن
P2241 P2241 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی کم
P2242 P2242 O2 Sensor Positive Current Control Circuit High O2 سنسور مثبت مدار کنترل کنونی بالا
P2243 P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open O2 سنسور مدار ولتاژ مرجع / باز کردن
P2244 P2244 O2 Sensor Reference Voltage Performance O2 سنسور مرجع ولتاژ عملکرد
P2245 P2245 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ پایین
P2246 P2246 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ بالا
P2247 P2247 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/Open O2 سنسور مدار ولتاژ مرجع / باز کردن
P2248 P2248 O2 Sensor Reference Voltage Performance O2 سنسور مرجع ولتاژ عملکرد
P2249 P2249 O2 Sensor Reference Voltage Circuit Low O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ پایین
P2250 P2250 O2 Sensor Reference Voltage Circuit High O2 سنسور مرجع مدار ولتاژ بالا
P2251 P2251 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل منفی کنونی / باز کردن
P2252 P2252 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی کم
P2253 P2253 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی بالا
P2254 P2254 O2 Sensor Negative Current Control Circuit/Open O2 سنسور مدار کنترل منفی کنونی / باز کردن
P2255 P2255 O2 Sensor Negative Current Control Circuit Low O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی کم
P2256 P2256 O2 Sensor Negative Current Control Circuit High O2 سنسور منفی مدار کنترل کنونی بالا
P2257 P2257 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit Low ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل “” مدار پایین
P2258 P2258 Secondary Air Injection System Control “A” Circuit High ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل “” مدار بالا
P2259 P2259 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit Low ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل “ب” مدار پایین
P2260 P2260 Secondary Air Injection System Control “B” Circuit High ثانویه تزریق هوا سیستم کنترل “ب” مدار بالا
P2261 P2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve – Mechanical توربو / سوپر شارژر گذر شیر — مکانیک
P2262 P2262 Turbo Boost Pressure Not Detected – Mechanical افزایش فشار توربو شناسایی نیست — مکانیک
P2263 P2263 Turbo/Super Charger Boost System Performance توربو / سوپر شارژر افزایش عملکرد سیستم
P2264 P2264 Water in Fuel Sensor Circuit آب در مدار سوخت سنسور
P2265 P2265 Water in Fuel Sensor Circuit Range/Performance آب در سوخت محدوده سنسور مدار / عملکرد
P2266 P2266 Water in Fuel Sensor Circuit Low آب در مدار سوخت سنسور کم
P2267 P2267 Water in Fuel Sensor Circuit High آب در مدار سوخت سنسور بالا
P2268 P2268 Water in Fuel Sensor Circuit Intermittent آب در مدار سوخت سنسور متناوب
P2269 P2269 Water in Fuel Condition آب در سوخت وضعیت
P2270 P2270 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2271 P2271 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2272 P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2273 P2273 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2274 P2274 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2275 P2275 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ
P2276 P2276 O2 Sensor Signal Stuck Lean سیگنال حسگر O2 استاک ناب
P2277 P2277 O2 Sensor Signal Stuck Rich سیگنال حسگر O2 گیر ریچ

کدهای خطای موتور و گیربکس

گردآوری و بازنشر: مجله خودرو

مطالب مرتبط :

آموزش تعویض ضدیخ پراید ،پژو 405،سمند ،206 ،پارس+فیلم

آموزش تقویت بخاری پراید ،پژو ،سمند ،206+فیلم عملکرد بخاری

رفع خطای نشتی گاز در خودروهای دوگانه سوز پژو 405، سمند ef7

علت روشن شدن چراغ چک خودرو چیست؟

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید

Notice: Undefined index: disable_clientside_script in /home/khatoono/domains/magcars.ir/public_html/wp-content/plugins/seo-image-alt-tags/classes/class-sit-scripts.php on line 26